Condicions d’accés i utilització del WEB

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari. Informació necessària als efectes que preveu la Llei 34/2002 de Serveis
de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Titular: SERVITABOR SL ..
C.I.F .: B-62.046.891
Domicili social: Cartagena, 231-239 08025 – Barcelona
Correu electrònic: info@servitabor.com
Telèfon: 934 369 791
Inscripció en el Registre Mercantil: Tomo: 32016; Libro: 0; Folio: 0119; Hoja: 204246; Inscripción: 1

Acceptació de les condicions generals

Les Condicions generals que a continuació es ressenyen, regulen la utilització del web de SERVITABOR SL
La utilització del web de SERVITABOR SL atribueix la condició d’usuari de la mateixa i comporta l’acceptació plena i sense reserves de cap tipus, per part de l’usuari, de totes les condicions generals que estiguin publicades al temps d’accedir l’usuari.

Per això es recomana a l’usuari que llegeixi atentament el contingut de les CONDICIONS GENERALS cada vegada que es disposi a utilitzar la pàgina Web.

Titularitat i prestador del servei
SERVITABOR SL en condició de titular de la present pàgina web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la legislació vigent sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

Àmbit d’Aplicació
La LSSI s’aplica als següents serveis oferts via Internet quan
constitueixin una activitat econòmica o lucrativa per al prestador del servei
Comerç electrònic.
Contractació en línia.
Informació i publicitat.
Serveis d’intermediació.
Es considera que hi ha activitat econòmica quan el responsable de la pàgina web rebi ingressos directes (per les activitats de comerç electrònic que porti a terme) o indirectes (ja sigui per publicitat o patrocini derivats de l’activitat que realitzi per mitjans electrònics).

En principi, la LSSI no s’aplica a les activitats realitzades sense ànim de lucre (com les dels partits polítics, sindicats, associacions, ONG, etc.) mentre no constitueixin una activitat econòmica.
La Llei és d’aplicació directa a totes les activitats que es realitzen per mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o persegueixin una finalitat econòmica.

SERVITABOR SL és responsable del lloc web, i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris així com informar a tots els seus clients, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Legislació aplicable
Aquestes condicions generals d’ús i contractació es regeixen per la llei espanyola.
De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als
jutjats i tribunals del domicili de SERVITABOR SL previst en el present Avís Legal, és a dir, a la ciutat de Barcelona.

Denegació i retirada de l’accés a la Web i / o als serveis
SERVITABOR SL es reserva el dret a denegar o a
retirar l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d’aplicació.
Informació legal a la recollida de dades En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLPOD) i amb vistes al compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (conegut com RGPD) d’aplicació obligatòria pels països membres a partir del 25 de maig de 2018,
s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o, que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular del qual és SERVITABOR SL

L’usuari al registrar-se http://www.servitabor.com i en utilitzar nostre lloc web, o qualsevol altra informació proporcionada com a part dels serveis d’SERVITABOR SL accepta i se subscriu de manera vinculant a les condicions d’ús de SERVITABOR SL la qual s’incorpora per referència a les presents Condicions d’ús.

Així mateix, l’usuari a omplir qualsevol formulari amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, amb l’ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, o enviar un missatge electrònic amb dades personals, autoritza i dóna el seu consentiment de forma expressa a SERVITABOR SL, a tractar i incorporar a aquestes dades en els nostres fitxers, els quals estan degudament registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. (Www.agpd.es) del qual és responsable l’esmentada empresa, amb la finalitat de facilitar una major informació de l’empresa, informar sobre productes, informar sobre serveis oferts.

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la formalització dels formularis de petició de informació i sol·licitud de pressupostos, realització de compres i reserves, etc., com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat el actualitzar la informació subministrada, de tal manera que reflecteixi la seva situació real. L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

SERVITABOR SL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per a protegir les Dades de Caràcter Personal que recull i són objecte de tractament automatitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

SERVITABOR SL es compromet, en tot cas, al tractament de les dades personals d’acord amb la Llei i normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com a establir els pertinents compromisos de confidencialitat amb tercers als que cedeixi o permeti el accés a aquestes dades personals.

SERVITABOR SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que aparegui a la pàgina web, sense que hi hagi obligació de preavís comunicar-ho als usuaris, entenent-se com suficient amb la publicació en la pàgina web del prestador.

MENU