Política de privacitat

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil SERVITABOR SL , CIF: B-62046891 al Carrer Cartagena 231-239 de Barcelona 08013,

El manteniment de la privacitat, la confidencialitat i la seguretat de les dades personals dels nostres usuaris és un factors més importants per a SERVITABOR SL Per aquest motiu, volem informar els nostres Usuaris que en la present pàgina web es poden captar dades personals amb l’objectiu de desenvolupar alguna finalitat relacionada amb la pàgina web.

Aquestes dades personals, tal com estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, estaran protegides mitjançant mesures tècniques i organitzatives que busquessin evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i el robatori dels mateixos. Aquestes mesures, però, s’adoptaran tenint en compte l’estat de la tecnologia existent en el moment d’adoptar i la naturalesa de les dades a tractar.

1. Arxius de dades

El titular informa als seus usuaris que les dades personals recollides seran incorporades al fitxer “USUARIS” declarat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que seran tractats de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades (en endavant, LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (en endavant, RLOPD).

2. Captació de dades i finalitats.

El Titular recollirà i donarà tractament automatitzat de les dades captades via correu electrònic indicat a la pàgina i el formulari de contacte que preveu la mateixa.

La captació de dades personals tindran com a finalitat la informació, la comunicació, la promoció i / o l’enviament de comunicacions publicitàries per part de SERVITABOR SL

3 Drets dels Usuaris.

De conformitat amb la LOPD, els Usuaris de la pàgina web tenen reconeguts els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals davant el Titular.

Per efectuar l’exercici d’aquests drets dretes de l’Usuari, o el seu representant legal degudament acreditat, haurà d’enviar una sol·licitud adreçada al Titular via correu ordinari o correu electrònic a les adreces indicades en el punt primer de l’Avís Legal de la pàgina web. En aquest correu haurà d’aportar, a més de la sol·licitud concreta, una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la representació.

4. Deure dels Usuaris

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al titular són certes i actuals. Així mateix, es fa responsable de comunicar al titular qualsevol modificació en els mateixos.

MENU